Kutamenya gosobanura ikibazo no kutamenya kumvikanisha igitekerezo cyawe, Kwirinda kugaragaza uburakari cyangwa gutukana no Kwirinda gufatanya n’abanyamakosa nibyo bintu bitatu by’ingenzi wakwirinda bikagufasha kumvikanisha igitekerezo cyangwa ibitekerezo byawe.

 

By Norbert Muhire | Views : 102732 | Kuya 05-21-2017 15:00Kutamenya gosobanura ikibazo no kutamenya kumvikanisha igitekerezo cyawe

Mu gihe ufite igitekerezo cyangwa ibitekerezo runaka ushaka kumvikanisha, ugomba kuba uzi neza ibitekerezo bisanzwe, ukamenya ibibazo bitera n’ ingaruka zabyo, wamara kubimenya, ukanamenya neza kubisobanura, ndetse ukaba unazi gusobanura neza igitekerezo gishya uzanye, uko kizakora n’icyo kizamarira abantu gikemura ibibazo bari basanganwe.

Kwirinda kugaragaza uburakari cyangwa gutukana

Benshi bibwira ko kugaragaza igitekerezo cyangwa ikifuzo urakaye cyangwa utukana ariyo nzira yatuma bakumva, nyamara ni ukwibeshya gukomeye kuko uwo uba ushakaho igisubizo ushobora gusanga ateye ukundi aho kugirango bikemuke bikaba byaba umuriro.

Ni byiza gucisha make igihe ufite igitekerezo cyangwa ibitekerezo wifuza kumvikanisha maze ukabinyuza mu nzira za ngombwa nta kugaragaza uburakari cyangwa amagambo mabi harimo atukana n’apfobya abandi cyangwa ibikorwa by’abandi.

Kwirinda gufatanya n’abanyamakosa

Ni umuziro ukomeye gufatanya n’abanyabyaha cyangwa abanyamakosa mu gihe hari ibitekerezo runaka wifuza kumvikanisha kuko uhita ushyirwa mu gatebo kamwe nabo, bityo ukaba wateshwa agaciro wari ufite, kandi bikemerwa ndetse bikanumvikana kuri buri wese.

Ni byiza kuba maso ukirinda umunyamakosa cyangwa umunyabyaha wakwisunga akaba yasiga icyasha ibitekerezo byawe.


Amazina
E-mail
Igitekerezo